Agro Inserwis Sp. z o.o.

O nas

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. Agro Inserwis Sp. z o.o. to spółka wchodząca w skład Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. Przedmiotem działania Spółki jest produkcja nasienna ziemniaków oraz roślin zbożowych i bobowatych (łubin żółty). W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie

 

 

Załącznik nr 1

 

Komisja kwalifikacyjna ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki „AGRO Inserwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie

 

I.         Składanie zgłoszeń:

________________________________________________________________

Pisemne zgłoszenia należy w terminie do dnia 22 maja 2024  roku (włącznie) składać osobiście w Sekretariacie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, adres: Radzików, 05-870 poczta Błonie w godz. 800-1500 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki AGRO Inserwis Sp. z o. o. – nie otwierać przed dniem 23 maja 2024 r.”.

 

II.      Wymagania stawiane kandydatom:

________________________________________________________________

1)       Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki AGRO Inserwis sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a.      posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b.     posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c.      posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d.      posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach z branży rolniczej,

e.      spełnia inne niż wymienione w pkt a-d wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

f.       korzysta z pełni praw publicznych,

g.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2)       Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki AGRO Inserwis sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej spółki AGRO Inserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie,

e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki AGRO Inserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie.

 

III.   Zgłoszenie powinno zawierać:

________________________________________________________________

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV),

3)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata - posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - w oryginałach lub odpisach; 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach branży rolniczej - w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

4)       oświadczenia zawierające w swej treści oświadczam, że:

a)   posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)  posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)   posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)  posiadam co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży rolniczej,

e)     spełniam inne niż wymienione w części II pkt 1 lit. a - d ogłoszenia wymogi określone
w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

f)      korzystam z pełni praw publicznych,

g)     posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

h)    nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony/-a
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

i)       nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

j)       nie jestem zatrudniony/-a przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

k)     nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki powiązanej kapitałowo z AGRO Inserwis sp. z o.o. z siedzibą w Jadwisinie,

l)       moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki AGRO Inserwis Sp. z o.o.  z siedzibą w Jadwisinie,

 

5)       dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres mailowy i telefon kontaktowy),

6)       oświadczenie zawierające w swej treści zgodę na przetwarzanie, przekazanych w zgłoszeniu i załączonych dokumentach, danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na Prezesa Zarządu spółki AGRO Inserwis Sp. z o.o.  z siedzibą w Jadwisinie.

 

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 lit. a - l oraz pkt 6 powyżej powinno zostać podpisane odrębnie przez kandydata.

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Komisji kwalifikacyjnej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku.

 

IV.   Rozmowy kwalifikacyjne

________________________________________________________________

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 5 czerwca 2024 roku. Rozmowy zostaną przeprowadzone w siedzibie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, adres: Radzików, 05-870 poczta Błonie. Kandydaci będą zawiadomieni o terminie oraz miejscu rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie oraz mailowo, co najmniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

1)     wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;

2)     znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3)     znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4)     doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

5)     wiedza z zakresu finansów przedsiębiorstwa i oceny projektów inwestycyjnych;

6)     wiedza z zakresu planowania zadań i zasobów;

7)     wiedza z zakresu analizy rynku i konkurencji;

8)     wiedza z zakresu zasad i przepisów prawa pracy.

Kandydat może zapoznać się z zamieszczonymi na stronie internetowej Spółki informacjami o Spółce, tj. Umową Spółki, Regulaminem Zarządu oraz zatwierdzonym Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółki w roku 2022 zamieszczonymi na stronie internetowej Spółki.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Komisja kwalifikacyjna może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach  mailowo i telefonicznie.

Z Prezesem Zarządu Spółki AGRO Inserwis sp. z o.o.  zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

V.      Klauzula informacyjna dla kandydatów

________________________________________________________________

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1)       Administratorem danych osobowych kandydatów jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (dalej: „Administrator”);

2)       Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowi:

a)   wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b)  konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)   realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)  realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3)       Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;

4)       Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

a)   niezbędny do wywiązania się przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,

b)  niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

5)       Kandydat posiada prawo żądania od Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6)       Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

7)       Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

8)       W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);

9)       Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

pliki do pobrania:

 

1. Regulamin Zarządu Agro Inserwis Sp. z o.o.

 https://www.wroniak.pl/1.pdf

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

 https://www.wroniak.pl/2.pdf

3. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

 https://www.wroniak.pl/3.pdf

4. Umowa Spółki Agro Inserwis Sp. z o.o.

 https://www.wroniak.pl/4.pdf

Dane firmowe

Dane firmowe

Adres: Jadwisin Parkowa 8 05-140 Serock

Tel: +48.605407876

NIP: 536-17-17-242

Adres korespondencyjny

Agro Inserwis Sp. z o.o.

Adres: Jadwisin ul Szaniawskiego 46/1

05-140 Serock

Tel: 22 7827420

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy

 _ _   _____  _    ______ 
 | || |  | __ \ | |   |____ |
 | || |_ | |__) | | |     / / 
 |__  _| | ___/ | |     / / 
  | |  | |   | |____  / /  
  |_|  |_|   |______| /_/